Karmøy innfører gult nivå for barnehagar og skular frå 19. april.

Med bakgrunn i låge smittetal, har kommunen bestemt at barnehagar og skular skal over på gult nivå frå mandag av. – Smittesituasjonen er no veldig låg, så da er det naturleg at vi opnar på gult nivå. Vi kan no opne opp, med færre restriksjonar, og ha eit heildagstilbod for barnehage, skule og videregående skule.

Barneskule, 1-7. trinn/klasse: Ingen sjuke skal gå på skulen. God hygiene, forsterka reinhald på skulen. Ikkje handhelse, ikkje klemme. Heile klassen reknast som éin gruppe (kohort). Lærerane kan undervise forskjellige klassar. På SFO har dei trinnvise (klassevise) kohorter.  Alle skal unngå trengsel og store samlingar. I skulegarden skal man prøve å ha ulike områder for dei ulike klassane /kohortane i pausar og i friminuttane.

Les meir om trafikklysmodellen fra Helsedirektoratet. og om avgjeringa på kommunen si heimeside; https://www.karmoy.kommune.no/karmoy-innforer-gult-niva-for-barnehager-og-skoler-fra-19-april/.