SFO

SFO informasjon for Åkra skole.

Søknad om plass, endring og oppseiing av plass i SFO må registrerast i “Visma Flyt skole” (VFS). Føresette må logga inn via ID-porten.
https://skole.visma.com/karmoy/Account/Login?returnUrl=%2Fkarmoy%2F

 • Frist for påmelding i SFO for komande skuleår er 1. mars. Alle som melder seg på innan fristen får plass.
 • Føresette kan endre og seie opp plassen på vanlig måte i Visma Flyt Skole. Oppseiingstida er endra til 2 månader.
 • Elevar som allereie har plass på SFO dette skuleåret, 1. t.o.m. 3. klasse, har automatisk plass til neste års SFO, ein treng ikkje søkje på ny. 

Silje K.N.Grindhaug
Inger H.Lindeflaten
Brit Tone Mesøy
Janet Løklingholm
Elin Serine Oen
Therese Kolstø
Anne Lovise Grindhaug
Liv Kristin Rasmussen
Gro Grødem
Anna Helgesen

SFO er elevane si fritid, og her er leiken det viktigaste. Me vil leggja til rette for god leik, både frileik og i grupper.

 • Me ønskjer at ditt born får ein tydeleg plass her, og at ditt born blir tatt imot med sin personligdom, sine talent og sine forventingar.
 • Me vil bidra til at ditt born har nokon å leike med.
 • Me vil visa respekt for ditt born. Det gjer me ved at me forventar ting av bornet ditt t.d. at dei følgjer dei reglane som gjeld, tar omsyn til andre born og voksne.
 • Me vil at ditt born skal føle tryggleik i skulesamfunnet. Me vil vera ein del av grunnmuren til ditt born, og støtta og hjelpa eller berre slå av ein prat om det trengs.
 • Me ønskjer og ein god dialog med deg som foresatt. Har du bekymringar, eller om du er fornøgd eller misfornøgd med noko gi oss beskjed.
 • Måndagar: Samling – Therese er ansvarleg
 • Tysdagar: Ball leik i gymsal – Silje er ansvarleg
 • Onsdagar: Utetid og mat ein gong i månaden – Inger og Anna er ansvarleg
 • Torsdagar: Fellesleik/aktivitet ute eller i gymsal – Anne Lovise er ansvarleg
 • Fredagar: Bassengleik ungdomsskulen og Bingo – Janet og Gro er ansvarleg
 • Julebord
 • Karneval
 • Sommarfest
 • Halloween
 • Jul
 • Påske